ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง