ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

อำนาจหน้าที่

๑. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น

๒. ประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมมือกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น รวมทั้ง เชื่อมโยงการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการให้เกิดการบูรณาการดำเนินงาน

๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจำปี รวมทั้งการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ให้สำนักงาน ก.ก.ถ. ทราบ ปีละ ๑ ครั้ง

4.สร้างช่องทางการรับรู้ และช่องทางการประสานงาน เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท.

5.เป็นศูนย์นำร่องเพื่อเป็นแบบอย่าง (Model) เผยแพร่ให้ อปท. อื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

๖.ขยายผลการมีส่วนร่วมของประชาชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการศูนย์ฯ มอบหมาย

๘. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการศูนย์ฯ เห็นสมควร