ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2567


          📣วันที่ 29  มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 3
         ♦️ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแนวทางการบริหารงานศูนย์ส่งสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้ให้แนวทาง ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  เชื่อมโยงการดำเนินงานกิจกรรมโครงการในด้านต่าง ๆ ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันต่อไป