ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 
📣วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2567
✅โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง นายอธิษฐาน วงษ์ใหญ่ อดีต รองผอ.รพ.ศูนย์ลำปาง พ.อ.สันดุษิต ดีบุกคำ ประธานคณะกรรมการประสานงานภาคีเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า นายสุรชัยแสงศิริ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข จ.ลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการของ อบจ.ลำปางที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 3
♦️ซึ่งได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาเรื่องการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแนวทางการบริหารงานศูนย์ส่งสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
📌เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
📌ประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น การเชื่อมโยงการดำเนินงานกิจกรรมโครงการให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน
📌จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจำปี รวมทั้งการติดตามประเมินผล
📌สร้างช่องทางการรับรู้และประสานงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
📌เป็นศูนย์นำร่องเพื่อเป็นแบบอย่าง (Model) เผยแพร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
📌ขยายผลการมีส่วนร่วมของประชาชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น.