ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

๑.ประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ และประกาศแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

๒. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อชี้แจงบทบาท อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ และพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจำปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ อปท.

๓. จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เข้ามาเสนอความต้องการ

๔. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเผยแพร่ รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ/การบริหารงานของท้องถิ่น/การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งข่าวสารกิจกรรม โครงการนวัตกรรม เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างและเข้าใจง่าย

๕. มีการประสานการบูรณการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

๖.คณะกรรมการศูนย์ฯ จัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

๗. รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้สำนักงาน ก.ก.ถ. ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๘. สร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

๙. มีกิจกรรมสัญจรในพื้นที่อย่างครอบคลุม และขยายต่อยอดไปยังพื้นที่ข้างเคียงสร้างสัมพันธมิตร และจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยคู่มือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน