ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ