ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

วัตถุประสงค์

อำนาจหน้าที่

ภารกิจ

ประกาศจัดตั้งศูนย์

คณะกรรมการ

แผนปฏิบัติการ

 

กิจกรรม

 

  - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2567

  - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม  2567